Solar
Yaita2
Yaita, Tochigi, Japan
COD
2 Sep 2019
Capacity
22.8  MWp